Zneei tini ovzdu i bochnia

S zneèi¹tìním ovzdu¹í se ka¾dodennì pou¾íváme. Normy Svìtové zdravotnické organizace (WHO striktnì specifikují, jaká jsou koncentrace ¹kodlivých látek v atmosféøe normální, aby byla bezpeèná pro na¹e zdraví a také nemìla ¾ádný fatální tlak na úlohu a podzemní vodu. Hlavním hnacím motorem tvorby nepøíznivého slo¾ení atmosféry je pan, rozvoj kultury a prùmyslu.

Významným místem pro bezpeènost a lidské zdraví je slo¾ení atmosféry v druhém zpùsobu prùmyslových závodù.Smìrnice ATEX, která pùsobí v èlenských státech Evropské unie a zlep¹uje standardy zaji¹»ující bezpeènost pracovních podmínek v oblasti výbuchu, zavádí øadu povinností zamìstnavatelù vylouèit riziko výbuchu.Jednou z hlavních podmínek je správné vìtrání a ochrana spojování nebezpeèných látek ve vzduchu vystaveném vztahu s mo¾ným zdrojem vznícení.Podnikatel má dvì mo¾nosti: musí zabránit hromadìní ¹kodlivých látek v místnostech, jako jsou prach, plyny, mlhy a výpary, které jsou v integraci se vzduchem výbu¹nou smìsí. Dal¹í variantou je vylouèit riziko vznícení, ale s pøihlédnutím k tomu, ¾e v¹ude se vrací ke vzniku v¹udypøítomné elektrostatické energie a jejích výbojù - první výstup je jednodu¹¹í.Volbou pro potøeby podnikatelù pøichází moderní technologie.Prùmyslové sbìraèe prachu jsou systém sbìru prachu, který je jedním z nejroz¹íøenìj¹ích a bì¾nì pou¾ívaných metod èi¹tìní vzduchu. Prùmyslové sbìraèe prachu, které nabízíme v tomto zaøízení, jsou poèítány na tvrdé a mokré.Zamìøujeme se na jejich systémy provozu, abychom mohli extrahovat zaøízení, jako napøíklad:- usazovací komory (kreslí z gravitaèní skupiny,- elektrostatické suché prachové kolektory (pou¾ívejte elektrostatickou energii,- cyklóny (za pou¾ití odstøedivé síly,- filtraèní kolektory (pou¾ívají rùzné filtry.Mokré prùmyslové prachové extrakty jsou zalo¾eny na procesech oplachování. Jedná se o stejný zpùsob bláta:- s náplní,- bez plnìní,- pìna,- s prùtokem plynu uzavírajícím vodu.Øada dostupných zpùsobù filtrace vzduchu umo¾òuje po¾ádat o ochranu a lidské zdraví i v odvìtví, kdy se dodateènì v ka¾dodenním ¾ivotì.