Vzduch ma chemickou chu

Den co den, stejnì jako v interiéru a v místì práce na které se vztahuje, jsou bohaté na externí látky, které vyu¾ívají tlak na místní zku¹enosti a kvalitu. Kromì základních uwarnkowañ, jako napøíklad: v místì, teplota, vlhkost a pùdy, která stejné potøeby, musíme také pracovat s rùznými plyny. Vzduch, který dýcháme není dokonale èisté, ale zaprá¹ené odli¹ný rozsah kurzu. Pøed opylením v prachových strukturách máme ¹anci se bránit pomocí masky s filtrem, i kdy¾ v tìle jsou dal¹í nebezpeèí, které se èasto nedají snadno odhalit. Obzvlá¹tì jedovaté látky s nimi dr¾í. Odhalit je dùle¾ité, ale obvykle zaøízení, jako je napøíklad model senzoru toxických plynù z atmosféry pro zachycení ¹kodlivin a hlásit svou pøítomnost tak, ¾e upozoròuje na nebezpeèí. Bohu¾el je nebezpeèí velmi nebezpeèné vzhledem k tomu, ¾e nìkteré plyny, jako je oxid uhelnatý, jsou bez zápachu a èasto jejich pøítomnost v atmosféøe vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo ke smrti. Kromì oxidu uhelnatého ohrozit nás i dal¹í látky odnajdywalne snímaèem, dùkaz sulfid dárcem, který ve vysokých koncentracích je zanedbatelný a dr¾í pro okam¾ité ochrnutí. Dal¹ím jedovatým plynem je oxid uhlièitý, stejnì nebezpeèný jako byl a amoniak - plyn, který se obvykle vyskytuje ve vzduchu, i kdy¾ v konkrétnìj¹í koncentraci je pro hosty nebezpeèný. Detektory toxických látek lze nalézt jako ozon a oxid siøièitý, co¾ je nápoj je tì¾¹í ne¾ vzduch obsahuje také touhu rychle naplnit prostor blízko k zemi - proto¾e pøesnì ten pøípad, pokud jsme vystavené jménem tìchto slo¾ek by mìla být senzory umístìné v obvyklém místì, aby mohli cítit hrozbu a informujte nás o tom. V dal¹ích jedovatých plynù, kterým èelí nás nyní senzor je korozivní chloru stanovena jako dosud vysoce toxického kyanovodíku a snadno rozpustný ve vodì, ¹kodlivé chlorovodíku. Jak mù¾ete vidìt, stojí za to instalovat snímaè toxických plynù.