Vybu na zona wikipedie

Mù¾e dosáhnout poèátku pøesnì ve výbu¹ném obsahu, tj. Obsahujících plyny, výpary nebo prach. A to pokraèuje pravdou v chemických závodech, nádr¾ích, rafineriích, elektrárnách, lakovnách, chemických továrnách, cementárnách a mnoha dal¹ích, kde jsou známy pra¹né nebo prá¹kové produkty.

Vzhledem k tomu, ¾e v konkrétních zemích Evropské unie se bezpeènostní pøedpisy ji¾ po mnoho let znaènì li¹ily od sebe, pøedstavovaly velké obtí¾e pøi nahrazování zbo¾í, byly zavedeny ke sjednocení pomocí takzvaných zaøízení pùsobících v ohro¾ených zónách. Oznaèení ATEX.

Jaké jsou oznaèení ATEX?Tato znaèka je pokryta podrobnými po¾adavky známými v právním kroku Evropské unie, které musí splòovat jakýkoli výrobek urèený pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Po¾adavky, které tyto základy nepochopí, lze regulovat internì v jedné z èlenských zemí Unie, nemohou se li¹it a pravidla EU nemohou tyto po¾adavky je¹tì zhor¹it.V¹echna data zaøízení pro kariéru v potenciálnì výbu¹ných oblastech musí mít dobrou známku podle vzorce zavedeného smìrnicí. Tyto znaèky obsahují øadu symbolù, které definují rùzné povinné parametry pro tato zaøízení. A ano:Uvedením znaèky CE na materiál výrobce prohla¹uje, ¾e tento úèinek nevy¾aduje pøísné po¾adavky smìrnice.Prostory, ve kterých existuje nebezpeèí výbuchu, byly rozlo¾eny na nebezpeènou oblast. Oznaèení nebezpeèné zóny také informuje o nebezpeèí a jejích silách:- plynová a kapalná zóna jejich páry byla oznaèena písmenem G- zóna hoølavého prachu - písmeno D.Pak zaøízení odolná proti výbuchu byla rozdìlena do dvou skupin:- skupina stejných pokrmù pro miny,- skupina II - zaøízení pro kni¾ní údaje na povrchu v místnostech s potenciálnì výbu¹nými plyny, kapalinami nebo prachem.Dal¹í klasifikace urèuje stupeò tìsnosti skøínì a odolnost proti pádu.Na konci je typická teplotní skupina, tj. Maximální povrchová teplota, pøi které mù¾e zaøízení bì¾et.Jaké jsou výhody pou¾ívání znaèky ATEX:- zaji¹tìní bezpeènosti v prùmyslových prodejnách,- omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z mo¾ných hrozeb nebo selhání,- sní¾ení prostojù v umìní,- zaji¹tìní po¾adované kvality zaøízení.