Videcke uspichy habilitation

Mini-Market Insoft je tedy pokladní program pøipravený pro firmy, které jsou spravovány z centrální kanceláøe sítì. Ve¹keré aktivity zamìstnancù v supermarketech jsou zamìøeny na spotøebitelský servis a prodej a dal¹í akce jsou automatizované a omezené. Softwarový obchod PC-Market Insoft v obchodních centrech Baz a Mini-Market InSoft v supermarketech jsou øe¹ení navr¾ená k podpoøe sítì vlastních obchodù nebo psaní nìco v rámci franchisového projektu. V tomto segmentu hraje roli bodu relevantního pro øe¹ení Mini-Market program PC-Market.

Erofertil

Díky této konfiguraci máme mo¾nost automatického vlastnictví v¹ech komponent a funkcí softwaru PC-Market. Centrální kanceláø sítì mù¾e provádìt práci ka¾dého obchodu, provádìt analýzy a v dùsledku toho pøijímat rozhodnutí týkající se opìtovného nakládání s zbo¾ím, øízením sortimentu a cenami.

Co rozli¹uje systém Mini-Market Insoft?Mini-Market Insoft systémový panel, rozhodnì pou¾ít na dotykových zaøízeních. Úèinky mohou být také prezentovány, mohou být poskytnuty jejich parametry a mohou jim být dány fotografie.

Díky zadávání dodávek do databáze a kontrole správnosti dodávek v obchodì pomocí sbìratelù u¹etøíte více èasu.

Podpora vìrnostních systémù podporovaných slevami a problémy. Pravidla jsou plánována centrálnì a ètení karty automaticky schvaluje pravidla zlevnìní transakcí.

Systém vám umo¾ní zobrazit stav produktù v reálném èase, abyste mohli rychle rozhodnout o dodateèné dodávce nebo o pøevodu zbo¾í mezi obchody.

Program Mini-Market Insoft podporuje mnohojazyèné schopnosti, které umo¾òují implementovat jednotný systém pro v¹echny obchodní øetìzce bez jakéhokoli dùvodu pro zemi, ve které se nacházejí.

Mini-Market Insoft hlásí po celou dobu, vèetnì jaké zájmy byly prodány, kolik penìz se bude nacházet v souètech ve v¹ech obchodech, jakou mar¾i by získali z prodaného zbo¾í.