Vakuovy balici stroj pro lublin

Vakuové balicí stroje mohou být pou¾ity i v prostorách, kde i malé firmy. Umo¾òují balení potravin v takové formì, aby výrobky, které mají být konzumovány, mìly nejdel¹í dobu pou¾itelnosti. Vakuové balicí stroje (èasto nazývané packery jsou zaøízení pro odsávání vzduchu z vnitøku fóliového obalu a zároveò provozování utìsnìného tìsnìní. Ka¾dý balicí stroj, bez ohledu na jeho konstrukci, je vybaven mno¾stvím teflonem pota¾ených tìsnicích tyèí.

Cena tohoto zaøízení je pøibli¾nì 1 000 PLN. Délka tìsnicí tyèe je pøibli¾nì tøicet pìt centimetrù. Zaøízení má obvykle dvì funkce: balicí a tìsnící sáèky a uzavírací vakuové nádoby, uzávìry lahví, kryty, s pou¾itím pøíslu¹enství. Doporuèuje se pou¾ívat sáèky s konstrukcí R-vac, E-vac nebo silnìj¹í, pou¾ití hladkých sáèkù je mo¾né s fólií o tlou¹»ce 120 mikronù. Hmotnost zaøízení je asi ètyøi kilogramy. Pouzdro je vyrobeno z plastu nebo nerezové oceli. Prùmìrná ¾ivotnost je asi patnáct let. Sí»ové napìtí je asi dvì stì tøicet voltù a výkon je asi ètyøi sta W. Obecnì je výkon nástroje extrémnì vysoký.Provoz stroje je rovnomìrný a funkèní. Je mo¾né vytvoøit a¾ tisíc svarù v øadì bez pøehøátí pøístroje. Pøidává se k profesionálnímu skladování strojních souèástí. Èerpadlo je v¾dy vysoce kvalitní kulièkové lo¾isko. Nìkterá zaøízení mají také digitální displej.U¾ivatelé se opakovanì musí zeptat, zda si vybrat komorový nebo komorový vak. V pøípadì domácího pou¾ití a ve støednì velkých obchodech, pøièem¾ souèasnì zabalí nìkolik nebo tucet výrobkù, bude vhodný výbìr bezvreckového balicího stroje. Více v pøípadì nutnosti balení velkoformátových výrobkù (napø. Uzených ryb bude zaji¹tìna vìt¹í mo¾nost provozu bezvreckovým balicím strojem (bez omezení velikosti - mo¾nost pou¾ití fólie v rukávu.®e je potøeba zabalit nìkolik desítek produktù dennì nebo hodnì (obchody, kuchynì, cateringové spoleènosti, výrobní závody, komorní balicí stroj tuto instituci snadno a dobøe vyrobí a ta¹ky budou velmi levnìj¹í.