Vakuove kontejnery dafi ceneo

Aèkoli vakuové balení je nejèastìji pou¾íváno u velkoformátových obchodù, cateringových spoleèností a restaurací, stále èastìji a individuální zákazníci hledají zaøízení, která jim umo¾ní prodlou¾it ¾ivotnost skladovaných potravin. Do jejich potøeb jsou zahrnuty také speciální sáèky, vakuové nádoby a balicí zaøízení, které podle toho zabalí men¹í mno¾ství potravin.

Domácí vakuové balení potravin mù¾e pou¾ít speciální vakuové skladovací pytle nebo vakuové nádoby z plastu. V pøípadì kontejnerù se nejèastìji pou¾ívají speciální ruèní èerpadla, která nasávají zbyteèný vzduch z nádoby a slibují její hermetické uzavøení. Podobný zpùsob ¾ivota lze pou¾ít k uzavøení lahví se speciálními vakuovými zátkami. Obvykle mají univerzální velikost, proto je dùle¾ité je kombinovat jak pro uzavírání lahví s vínem, tak pro lahve s olejem nebo balsamikovým octem. Vakuové uzavøení lahve prodlu¾uje ¾ivotnost obsahu - po vakuovém utìsnìní je víno chránìno po dobu a¾ 20 dnù. Pro srovnání, víno v otevøené lahvi lze skladovat maximálnì 2-3 dny.

Pro domácí pou¾ití je mo¾né pou¾ívat multivac zaøízení souèasnì, co¾ umo¾òuje skladování potravin ve speciálních kapsách. Skladování potravin v pytlích zvy¹uje dobu skladování - v závislosti na typu materiálu a na místì, kde bude skladováno (pokojová teplota, lednice nebo mraznièka, se doba skladování prodlu¾uje a¾ ètyøikrát. Ve vakuovì uzavøených pytlích mù¾ete ukládat sypané produkty, jako je káva nebo èaj, zpracované potraviny, ale také zelenina, maso a maso. Vakuovì balené maso, které existuje v mrazáku pøi pomìrnì nízké teplotì po dobu a¾ 26 mìsícù. Dal¹í výhodou vakuového balení pomocí sáèkù je skuteènost, ¾e nezabírají pøíli¹ vysokou povrchovou plochu.