Uzemnini a nulovani

Úloha elektrostatického uzemnìní spoèívá v minimalizaci rizika výbuchu hoølavých látek na základì výsledku elektrostatické iskry. Je nejèastìji hodnocena v oblasti dopravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které tvoøí jinou formu. Nejjednodu¹¹í a lehce komplikované modely mohou být vyrobeny ze zemnicí svorky a kabelu. Silnìj¹í a technologicky vyspìlej¹í modely jsou vybaveny ochranou proti uzemnìní, díky èemu¾ je mo¾né produkt vyprázdnit nebo dopravit, kdy¾ byla zemì øádnì pøipojena.

Elektrostatické uzemnìní jsou obvykle kombinovány v nakládku nebo vykládku ¾eleznièních cisteren, silnièní, nádr¾í, sudù, tak. velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s rùzným obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulem, kapalinou je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich stání mù¾e být také míchání, èerpání nebo postøik hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo zmìnou jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude omezeno na elektrostatické vlastnosti povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. Pøi výrobì snadného a rychlého pøipojení k uzemnìnému nebo nenabitému objektu mù¾e být generován krátký proudový impuls, který se rozpozná v jiskru.Nedostatek kontroly nad jiskrovým výbojem mù¾e vznítit smìs alkoholu a vzduchu, co¾ dokazuje výbuch nebo ¹patná exploze. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.