Uvolnini z pokladny 2014

Na základì naøízení ministra financí ze dne 4. listopadu 2014 o registraèních pokladnách se nìkteøí poskytovatelé slu¾eb potýkali s dilematem, zda lep¹í volbou pro jejich práci byla daòová pokladna nebo fiskální tiskárna. Pøesto mnoho daòových poplatníkù, kteøí provozují podnikání pro jednotlivce, odstoupilo od své souèasné povinnosti.

To se týkalo mechanikù automobilù, lékaøù, právníkù, kadeøníkù, kosmetièek, vulkanizátorù a osob poskytujících stravovací slu¾by. Práh, který zpomaluje povinnost zaznamenávat elektronický obrat, je stále 20 000. Podle ministra bude nové naøízení pomáhat omezit utajení skuteèného obratu a jediný, který by sní¾il ¹edou zónu.Pokladna je rozdìlena tiskárnou tím, ¾e toto èíslo je úplnì nezávislé jídlo, které slou¾í pouze prodávajícímu a je poskytnuto k výkonu jakékoliv obchodní nebo servisní èinnosti. Jeho základna (PLU je tì¾ena uvnitø. Miska je trochu vìnována poskytovatelùm slu¾eb, stejnì jako jemné a malé obchody. Mù¾e být i nadále pou¾íván v zaøízeních na nákup dospìlých a je zde více podporovaná systémová pokladna, která funguje nezávisle nebo je prodejní knihou. Výhodou pokladen jsou nízké nákupní náklady, velký výbìr modelù, napøíklad pøenosný. Na druhé stranì nevýhody zahrnují nedostateèný pøístup do skladu, pøímo z nádobí, nedostatek mo¾nosti vyu¾ití slo¾itých schémat slev a vystavení DPH faktur.Fiskální tiskárnu Novitus bono nelze vytvoøit sama, musí být pøipojena k poèítaèi a pokud se o ní rozhodneme, pojïme ji mít. Je dána jakýmkoli poèítaèovým programem, který øídí pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Tiskárny jsou pøedev¹ím data pro velké maloobchodní øetìzce s rozsáhlou databází zbo¾í (dokonce i desítky tisíc výrobkù. Dal¹í nevýhody tìchto zaøízení, které projevují stejnou nabídku vydávání faktur s DPH a nový pohled na úroveò skladu, nevýhodou jsou velké nákupní náklady a po¾adovaná práce s poèítaèem.