Ueetni slu by pro jednu osobu

Grey Blocker

Software enova Trade Book poskytuje komplexní finanèní a úèetní slu¾by pro spoleènost jako registr dokumentù, zveøejòování tìchto textù a vyplòování prohlá¹ení, jako¾ i aktuální a periodické zprávy.

Základní funkce modulu enova Komerèní pokladník je: ¾urnál úètování, registr DPH pøi nákupu a prodeji, evidence dokumentù KP, KW, Lp a ZSO.Program je ¹iroká ¹kála dokumentù, které se vztahují k vypoøádání s klienty, jako jsou: úrok z prodlení s výplatou, pøipomenutí platby, potvrzení zùstatku, pøevody, dokonce i elektronické. Software Enova byl vytvoøen odborníky.

prohlá¹eníNa základì dokumentù a vyhlá¹ek pou¾itých pro program se automaticky vyhotovují prohlá¹ení o pøíjmech a prohlá¹ení o DPH-7. Systém definovaných filtrù umo¾òuje obrovské nabídky v oblasti tvorby výkazù a získávání znalostí dùle¾itých pro klienta v daném finanèním roce. Úèetnictví ve zpùsobu enova ukazuje novou generaci softwaru pro ve¹keré úèetnictví v systému Windows. Díky pou¾itým øe¹ením je program daleko citlivý, a proto je schopen nezávisle mìnit a upravovat parametry programu na jiné potøeby.

funkceKromì funkcí, které jsou zalo¾eny na obecných principech úèetnictví, má program celou øadu funkcí, které jsou spojeny s automatizací záznamu v¹ech dokumentù, opakování dokumentárních dokumentù, které se opakují nebo stejné obchodní operace. Program byl vytvoøen s pøípadem o jménech, vedení úètù zalo¾ených na úètové osnovì. Nastavení systému zaji¹»uje, ¾e je ¹iroký na poslední doporuèení operátora. Bylo to s vìcmi o úèetních, kteøí potøebují pou¾ívat ergonomické nástroje IT, které jim mají pomoci v jejich ka¾dodenní práci, uzavøení mìsíce nebo finanèního roku.

Záznamy textùOrgán vytváøí záznamy v¹ech druhù dokumentù, které jsou závislé na zaúètování úètù. Dokumenty uvádìjí jak faktury s DPH, tak i originální dokumenty, jako jsou: náklady, mzdy, odpisy, externí osvojení apod. Poté, co byly doklady implementovány, mohou být do èasopisu pøepsány sami.