Typy koleni zamistnancu

Pou¾íváme-li nemocnièní péèi v zahranièí, nebo jednodu¹e - kdy¾ dostaneme pomoc lékaøe, který nevede v na¹em jazyce, ale pozdìj¹í lékaøská dokumentace je nezbytná pro dal¹í kroky v následující zemi, stojí za to po¾ádat o pøeklad textu specialista.

Lidé, kteøí se zamìøují na lékaøské pøeklady v hlavním mìstì, jsou nejèastìji lékaøskou ¹kolou - jsou to aktivní lékaøi, lidé, kteøí nav¹tìvovali univerzity na cílech týkajících se farmacie, biologie a chemie. Mají pøíslu¹né certifikáty, které potvrzují vysoko¹kolské uèení. Jsou pøevá¾nì rodilí mluvèí nebo zahranièní. Mají dobrou pøípravu: také z jazykové zdi, a kdy¾ jsou v bytì, ovìøte si zásluhy textu.

Dùle¾ité je ovìøit text pøísným pøekladatelem, který provádí opravy, zeptá se, zda má pracovi¹tì vynikající tøídu a - co¾ je nejdùle¾itìj¹í - dává oficiální autoritu jeho peèe».

Mezi nejèastìj¹í lékaøské dokumenty patøí historie pacientù, výtok z nemocnice, výsledky vy¹etøení, doporuèení pro lékaøské prohlídky, lékaøské výjimky, rozhodnutí o statusu invalidity, historie léèby - pokud hledáme náhradu za cizí nehodu.

Lékaøský pøeklad je také pøekladem vìdeckých èlánkù, uèebnic pro studenty medicíny, populárních vìdeckých knih o medicínì, propagaèních filmù obsahujících specializovanou slovní zásobu, multimediálních prezentací nebo dokonce katalogù, v nich¾ jsou zmínìny lékaøské nástroje.

Nejpopulárnìj¹í jazyky, ze kterých se dává, jsou angliètina, nìmèina, francouz¹tina a ru¹tina. Úzká specializace má jazyky jako dán¹tina, japon¹tina, èín¹tina, tureètina, holand¹tina, ¹véd¹tina a nor¹tina. U úzkých prací je snadné pøevzít platbu rodilého mluvèího.