Simultanni poeklad poznani

Mnoho rùzných konferencí se shroma¾ïuje, man¾elé z jiného prostøedí se na nich úèastní a èerpají z jiných zemí, co¾ znamená, ¾e vìdí a slou¾í rùzným jazykùm. Bìhem konference v¹ichni chtìjí pøesnì pochopit v¹echno, co¾ je dùvod, proè existuje forma tlumoèení konference.

Taková okolnost je formou tlumoèení. Bìhem rozhovoru mají úèastníci své sluchátka a díky nìmu hlas uèitele, jen¾ vysvìtluje mluvená slova, uklidòuje hlas podle originálu.Pøekladatel se v¾dycky ujal dùle¾ité role.V pøekladu konference rozli¹ujeme nìkolik typù takových pøekladù, a to pøesnì:- po sobì jdoucích - pøeklady po øeèi øeèníka,- simultánní - probíhá souèasnì s mluvèím,- relé - mezi dvìma jazyky pomocí tøetího jazyka,- retour - jazykový výcvik pro vzdálené,- pivot - pou¾ívat jeden zdrojový jazyk pro lidi,- cheval - jeden vliv na setkání vytváøí ve dvou kajutách,- symetrický systém - kdy¾ úèastníci poslouchají pøeklady v ménì ne¾ vybraných jazycích,- ¹eptání - pøeklad do ucha úèastníka konference, který sedí u pøekladatele,- znaková øeè - simultánní tlumoèení do znakové øeèi.Jak mù¾ete vidìt, konferenèní tlumoèení není tak pøirozené a vy¾aduje si od pøekladatelù øadu rychlých dovedností. Abyste mohli zaèít s takovými pøeklady, mìli byste mít bohaté zku¹enosti, skvìlé dovednosti a také být velmi dobré pøi øe¹ení jiných typù pøekladù.Nejèastìji se v prùbìhu rozhovoru pøekládají pøekladatelé následným tlumoèením nebo stojícím v kabinì pomocí simultánní metody.Zejména v televizi mù¾eme vyjádøit své názory na tyto pøeklady pøi prezentaci rùzných konferencí a setkání.Ve¹keré informace jsou pøekladatelem velmi peèlivì a podrobnì pøedkládány, nìkdy pøekladatel musí dokonce pøedat zprávu stejným tónem hlasu a ve skuteènosti toté¾ pozastavit hlas, jakým se mluvèí setká.