Silny vzduch

LibreCoinLibreCoin. Virtuální měnu

Ka¾dý den, a to jak na místì, tak v podniku, jsme pokrytí rùznými vnìj¹ími látkami, které obsahují my¹lenku místního rùstu a stavu. Vedle základních odpadù, jako jsou: umístìní, teplota, zvlhèování ¾ivotního prostøedí a také ty správné, pokraèujeme v práci s rùznými výpary. Vzduch, který dýcháme, neexistuje dokonale èistý, ale kontaminovaný, samozøejmì, v homogenním mìøítku. Pøed zneèi¹tìní prachem v kù¾i mù¾e chránit sami za pøedpokladu, ¾e masky s filtry, av¹ak pracují ve vzduchu dal¹í rizika, která v¾dy obtí¾né odhalit. Jdou na ka¾dou z nich toxické výpary. Zamìøit je nejdùle¾itìj¹í, ale s vybavením typu èidla toxického plynu, co¾ je patogenní èástice z atmosféry a trénovat svou pøítomnost tak, ¾e nás informuje o hrozbì. Bohu¾el, existuje riziko, a proto je zvlá¹tì záva¾né, jeliko¾ nìkteré látky, napøíklad kdy¾ spaliny jsou bez zápachu a èasto se s nimi hrát v tìle, co¾ vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo smrt. Kromì skály pøedstavují nebezpeèí pro nás a dal¹ích prvkù zjistitelných pomocí detektoru, sulfid darovat dùkaz, ¾e v mnoha koncentrace je záludný a dìlá rychlou paralýzu. Dal¹í jedovatý plyn je oxid uhlièitý, stejnì jako nebezpeèné jak ji¾ bylo uvedeno, a èpavek - plyn pøirozenì se vyskytující ve vzduchu dlouho po koncentraci nebezpeèné pro èlovìka. Detektory prvky jedovaté zde také ozón a oxid siøièitý, co¾ je plyn, je tlust¹í, ne¾ je obsah vytváøí aspiraci uzavøít vyplnìní prostoru v blízkosti zemì - se stejným smyslem, ov¹em v pøípadì, ¾e jsme vystaveni uspoøádání tohoto základu, senzory by mìly být umístìny na vhodném místì, aby mohl cítit hrozbu a informoval nás o tom. Dal¹ími nebezpeènými plyny, kterými mù¾e senzor varovat, jsou korozivní chlór a vysoce toxický kyanovodík, stejnì jako rozpustné ve vodì, nebezpeèný chlorovodík. Jak vidíte, musíte nainstalovat senzor pro toxické plyny.