Riziko vybuchu

Úkolem elektrostatického uzemnìní je minimalizovat riziko výbuchu hoølavých látek na základì výsledku elektrostatické jiskry. Je bì¾nì kombinován v oblasti dopravy a zpracování hoølavých plynù, prá¹kù a kapalin.

Elektrostatické uzemnìní, které tvoøí novou formu. Nejlehèí a nìkolik komplikovaných modelù vychází ze zemnící svorky také z kabelu. Vyspìlá a technologicky vyspìlá zaøízení jsou vybavena ochranou proti uzemnìní, díky ní¾ je mo¾né zaøízení dávkovat nebo dopravovat, kdy¾ bylo uzemnìní harmonicky propojeno.

Elektrostatické uzemnìní se nejèastìji provádí pøi nakládce nebo vykládce ¾eleznièních a silnièních tankerù, nádr¾í, sudù, takzvaných velké pytle nebo prvky procesních zaøízení.

V dùsledku plnìní nebo vyprazdòování nádr¾í s novým obsahem (napø. Nádr¾e s prá¹kem, granulemi, kapalinami je mo¾né vytvoøit nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojem jejich stání mù¾e být buï míchání, èerpání nebo rozpra¹ování hoølavých látek. Elektrické náboje jsou vytváøeny kontaktováním nebo výbìrem jednotlivých èástic. Mno¾ství elektrického náboje bude záviset na elektrostatických vlastnostech povrchù, které pøicházejí do vzájemného kontaktu. Pøi pøímém a rychlém kontaktu s uzemnìním nebo bez náboje mù¾e být generován krátký proudový impuls, který bude znám v situaci jiskøení.Nedostateèná péèe o jiskrové výboje mù¾e vznítit smìs plynu a vzduchu, jak dokládá výbuch nebo ¹patný výbuch. Elektrostatické uzemnìní eliminuje nebezpeèí výbuchu v dùsledku øízeného vypou¹tìní elektrostatických nábojù.