Registraeni pokladna registrace adosti

Fiskální pokladna nazvaná pokladna, stejnì jako auto, musí být pravidelnì pøezkoumávána. Aèkoli v posledním pøíkladu by toto pøezkoumání mìlo být provedeno nejpozdìji dva roky od nedávného pøezkumu nebo fiscalizace. & Nbsp; Kontrola pokladny ceny krakov osciluje mezi 100 PLN a 200 PLN s dojí¾dìním.

Povinnost pøezkoumat pokladnu vyplývá ze zdravých právních úkonù. Právním základem pro dvouleté období pøezkumu finanèního pokladníka je § 7 odst. 1 písm. 1 bod 6 ve spojení z § 16 odst. 1 písm. 1 vyhlá¹ky ministra financí ze dne 28. listopadu 2008, v podstatì podmínky pro pou¾ívání registraèních pokladen. V souladu se zákonem a pøímo s ustanoveními § 61 odst. 3 trestního zákoníku je neprovedení nebo pøedèasné provedení kontroly pokladny provedeno, kdy¾ je kniha nesprávnì provedena a hrozí, ¾e za daòový delikt ulo¾í pokutu. Levnìj¹í alternativou ka¾dé dvouleté revize je v¹ak její odstranìní ka¾dý rok. Kdy¾ hovoøíme o revizi registraèních pokladen, mìli bychom také uva¾ovat o pojmenování správného èasu, který se pøedpokládá na základì daòového øádu. Podle umìní. 12 § 3 tohoto zákona, èasy uvedené v mìsících se konají ve stejný den v bì¾ném mìsíci, ve kterém se uvádí datum zahájení a kdy v horkém mìsíci nebyl ¾ádný den - poslední den posledního mìsíce.

Povinnost dohlí¾et na naèasování revize pokladny má osoba, která je daòovou pokladnou. Dr¾itel by mìl informovat servisního technika o nezbytnosti takového pøezkoumání do dvou let od nedávné inspekce. Zamìstnanec pokladny v období 5 dnù ode dne oznámení vyhotoveného dr¾itelem daòové pokladny by mìl provést povinnou technickou kontrolu pokladny (§ 31 odst. 4 rozhodnutí v situaci pokladny.

Pøezkoumání technického stavu pokladny by mìlo pøedev¹ím zkontrolovat: stav v¹ech kontrolních plomb, stav bydlení, èitelnost daòových dokladù, pracovní program, správnost provozu, stav pamìti a stav baterií.Aby se daòoví poplatníci vyhnuli tomu, ¾e se budou vystavovat sankcím, mìl by se o poplatníky starat o data kontroly pokladny.