Psychiku ve vizeni

V podmínkách pra¹nosti s látkami, které pøedstavují nebezpeèí výbuchu, je nutné pou¾ívat zaøízení s certifikátem ATEX a zaøízeními navr¾enými a vyrobenými v souladu se smìrnicí ATEX pùsobícími v oblastech EU.

Pøi provádìní pra¹nosti prá¹kovými barvami jsem mìl uhlí nebo prach organického pùvodu (napø. Døevo, pøedev¹ím je nutné zajistit odpovídající odstranìní prachu. Efektivní odsávání prachu ATEX (extrakce prachu atex úspì¹nì eliminuje vìt¹inu nebezpeèí, ale aby hladina plynule fungovala, je nutné správnì a potenciálnì efektivnì øe¹it technologická, technická a procesní øe¹ení. Jaká øe¹ení?

Odstraòování prachu ATEX v praxiAktivity odpra¹ování ATEX (spoleènì s evropskými smìrnicemi smìøují k:- pou¾ití lokálních popruhù umístìných v blízkosti zdrojù, které vyzaøují výbu¹ná prostøedí, jsou øemeny samonosnými rameny, prùmyslovými kukly nebo speciálními výdechy,- pravidelné vysávání povrchù, na kterých se provádìjí prachové klastry (napøíklad kolem obrábìcích strojù, by se pro tuto polo¾ku mìly pou¾ívat prùmyslové vysavaèe,- dobré uzemnìní pracovních nástrojù a samotného systému pro odstraòování prachu, proto¾e mù¾e fungovat elektrostatické náboje - uzemnìní zabraòuje tomuto jevu,- øádná konstrukce sbìrných kanálù a poji¹tìní proti erozi,- pou¾ití ventilátorù, filtrù a odpra¹ovacích zaøízení navr¾ených v souladu se zásadou ATEX a osvìdèených.Pro maximální mo¾nou ochranu proti výbuchu stojí systémy ATEX pro odsávání prachu za dodateèné vybavení hasicími jednotkami (po¾ár a / nebo po¾ár uvnitø samotných instalací.