Pou ite vysokozdvi ne voziky

BagProject je obchod nabízející nejvhodnìj¹í formy prùmyslových vozù a nákupních vozù. Prodej také ukazuje: bazarové stoly, turistické ta¹ky, zavazadlový vozík, batohy a kola. BagProject má rozsáhlé zku¹enosti s prací prodávaného zbo¾í. Vynikající tøídu prodávaných výrobkù garantují zku¹ení zamìstnanci spoleènosti. V¹echny výrobky se vyznaèují vysokým stupnìm funkènosti a pou¾itelnosti. Objednáním v tomto oboru navíc podporujete polskou ekonomiku. Nabídka zahrnuje pouze polské výrobce. Nabízený zavazadlový vozík má nosnost a¾ 70 kg. Pøizpùsobuje se z ocelové trubky. Obchod nabízí také lehké bazary, které lze snadno sestavit a rozebrat. Odolné, s vyztu¾enými profily, odolné proti pøetí¾ení. Velký výbìr kufrù - malých, støedních a vysokých. Jsou vyrobeny z pevných materiálù s vysokou pøesností a zaruèují dlouhou ¾ivotnost. Kufry jsou silná, hliníková rukoje» s mo¾ností nastavení. Senior by mìl zase koupit nákupní vozík vysoké tøídy s ¹irokým a zdravým sáèkem. Na prodej velký výbìr dal¹ích barev, systémù a problémù s ta¹kami. V kolekci obchod vyu¾ívá také cestovní ta¹ky. Jsou vyrobeny z vodotìsného motivu a profesionálních vyztu¾ených vlo¾ek. Jsou nekoneèné a jednoduché. Náhradou za ta¹ky mohou být sportovní batohy, odolné proti roztr¾ení. Spoleènost zaruèuje rychlou fázi zakázky, individuální spojení se spotøebitelem a pøátelský servis.

Viz: skladovací vozík