Popularni souti v japonsku

Mnoho ¾en v dìtství sní o fungování rùzných profesí. Nìkdy se tyto sny splní. Kdo mají dìti obvykle v plánu, kdy¾ vyrostou? No, více ne¾ jeden malý chlapec chce být hasièem nebo policistou. Nìjaký sen být vojákem. Veterináø je populární veterináø. A co holky? Dívky tradiènì chtìjí být modely, hereèky a zpìváci.

Nejoblíbenìj¹í soutì¾Stojí za zmínku, ¾e stále více a více dìtí sní o tom, ¾e se stanou celebritou. No, kvùli popularitì jiného zpùsobu talentové show. Nìkteré dìti samozøejmì musí být specialisty nebo právníky. Nìkdy rodièe tyto nápady navrhují. Jistì ne mnoho dìtí sní o vydìlávání penìz v hypermarketu nebo na staveni¹ti. Je na tom nìco zajímavého? S integritou, ne. Dìtství vytváøí své vlastní kouzlo. Malé dìti nejsou pøekvapeny ani jejich pøání. Dìvèátko se nedìlá ve stylu výzkumu: jsem dost hezká, abych se stala modelem nebo jsem dost dobrá na to, abych se stala lékaøem. Kdy¾ vyrùstáme, zaèneme pøemý¹let je¹tì realistiètìji a fantazie na¹ich dìtí pùjdou do zapomnìní. I kdy¾ je tøeba pøiznat, ¾e tomu tak není. Je to proto, ¾e lidé, kteøí splnili svá pøání od dìtství, pøi¹li dolù. Mnoho hvìzd hvìzdy vede k dùkazu, ¾e ve ètyøech letech zpívali na "kabelový mikrofon". Byli tak odhodlaní, ¾e od nejranìj¹ího vìku rodièe táhli nový typ odlévání. Oni také uspìli v zádech. Takové pøíbìhy nejsou v ¾ádném pøípadì neobvyklé. A a» jsou tak daleko. Tak tam bude mnoho dobrých dospìlých.