Po ary zpusobene ha enim plynu

V pøípadì úspìchu po¾áru je nejdùle¾itìj¹í okam¾itá a dobrá reakce, díky ní¾ jsou minimalizovány mo¾né ztráty. V okam¾iku, kdy dokonce pøidala, aby zachránila lidský ¾ivot. Nicménì, aby byla tato reakce jistá, mìli bychom vìdìt, který systém musí bì¾et a na co je tøeba vìnovat pozornost. V opaèném pøípadì zaèneme hasièi v uzavøeném bytì, tj. V jednoduchém prostoru. V prvním pøípadì je tøeba si uvìdomit, ¾e na¹e manévrovací místo je závislé, v tomto systému se nemù¾eme dovolit pou¾ít v¹echny pøípravky. Nápoj nejefektivnìj¹í je nepochybnì parní, který ¾ivot, který v technologii rychle vedl k neutralizaci hrozby.

Stejnì jako pára jako hasicí materiál se nevytváøí na otevøených plochách, kde neumo¾òuje dobrou koncentraci, díky ní¾ je pøijatelné uhasit po¾ár. V malých budovách je v¹ak velmi u¾iteèné. Obvykle se pou¾ívá také na lodích, v místnostech, kde jsou odvádìny plyny nebo vulkanické kotle, kde je pou¾ití vody ¹patné. Základním úèinkem páry, která zaruèuje odstranìní po¾áru, je neutralizace kyslíku, bez nìho¾ plamen netrvá. Jeho skvìlým rysem je skuteènost, ¾e tento efekt je zakoupen velmi rychle, tak¾e po¾ár se nebude moci dostateènì roz¹íøit. To je mimoøádnì dùle¾ité, proto¾e ve formì, kdy se oheò roz¹íøí na plnou budovu, pravdìpodobnì nezhasne stejný pár. Doporuèuje se, aby byla po¾ární slu¾ba velmi ¹iroká, co¾ souvisí s tím, ¾e ztráty zpùsobené po¾árem budou velmi vysoké.