Plynove hasici medium

Vodní pára je bì¾nì pou¾ívaným hasícím prostøedkem. Je pøizpùsobena pouze v omezených prostorech s malou kubaturou. Pou¾ití vodní páry k ha¹ení na volných prostorech neposkytuje po¾adované úèinky. Pára je ¹patnì zdravá váha kromì otevøeného povrchu nedosahuje správné koncentrace hasicí látky.

Vyu¾ívá se vodní pára v bytech, jejich¾ objem nepøesahuje 500-520 m3. Mìly by být úzké místnosti. Jakékoliv netìsnosti sni¾ují úèinnost potlaèení páry.Èasto párou pøesmìrováni na ha¹ení po¾árù, které mohou vzniknout pøi su¹ení døeva, hoølavé materiály úlo¾i¹», na lodích, èerpání ropných produktù, v pokojích s vulkanizaèní kotle nebo sloupce rektyfikacyjnymi.Pára jako hasièský materiál, který existuje pro ha¹ení po¾árù pevných tìles, které nereagují s vodou za podmínek svìtla. Koneckoncù není nutné pou¾ít vodní páru k ha¹ení po¾árù, jestli¾e hoøící materiály v dùsledku vztahu s párou budou znièeny.Pou¾ití vodní páry k ha¹ení po¾árù sni¾uje koncentraci kyslíku do stavu, kdy je proces spalování tì¾ký. Páry odpaøují hoølavé plyny ve spalovacím prostoru.Nejefektivnìj¹í a nejvhodnìj¹í je uhasit po¾áry nasycenou párou, která je nabízena pod tlakem od 6 do 8 atmosfér.Pára jako hasicí prostøedek "hasicí pára" mù¾e být pou¾ita pouze v posledních místnostech, které jsou uji¹tìné, ¾e v nich nejsou ¾ádní zamìstnanci. Z péèe o vysokotlakou hasicí páru mù¾e být nepøíjemné pro zdraví a dokonce i lidský ¾ivot.