Optickym mikroskopem ktery vynalezl

Laboratorní mikroskopy (také nazývané jako optické mikroskopy jsou mikroskopické nástroje, které vyu¾ívají svìtlo, které optický organismus pou¾ívá k zápisu zvìt¹eného obrazu pozorovaného objektu. Mikroskopy se skládají hlavnì ze sady optických èoèek, od nìkolika a¾ po tucet.

Kde jsou mikroskopy zpracovány?Moderní laboratorní mikroskopy se pou¾ívají v mnoha vìcech ke studiu velmi malých pøedmìtù. Profesionální mikroskopy se pou¾ívají pøi hledání biologických, biochemických, cytologické, hematologických, urologický, dermatologických a klinických laboratoøí v rùzných zdravotnických zaøízeních. V biologii se pou¾ívají laboratorní mikroskopy, pøi hledání mikroorganismù a analýze morfologie bunìk a tkání. Vìdecké obory zodpovìdné za tyto studie jsou mikrobiologie, histologie a cytologie. Nicménì, v chemii a fyzice mikroskopù, které jsou spojeny do krystalografie a metalografii. Geologové je chovají k analýze konstrukce skály.

Zvìt¹ení obrazuTradièní laboratorní mikroskopy pou¾ívající pøirozené nebo umìlé svìtlo v optickém spojení (nìkdy oznaèované jako svìtelné mikroskopy, jsou také pøijaty do vzdìlání jako vzdìlávací nástroj podporující místa v pøesném poznání. Objekt, který je pøedmìtem zkoumání, je zva¾ován samotným okulárem nebo na obrazovce monitoru v dùsledku pou¾ití promítacího adaptéru. Maximální fyzikální limit zvìt¹ení obrazu v optických mikroskopech je urèen úhlovým rozli¹ením èoèky, které se vztahuje k vlnové délce svìtla, ze série pro jasnost obrazu odpovídá pøesnosti èoèky. První laboratorní mikroskopy umo¾nily desetinásobné zvìt¹ení a v dne¹ních optických mikroskopech lze dosáhnout zvìt¹ení pøes tisícinu.