Opticky kolposkop

Colposcope je potøebné zaøízení, které je univerzální ve velikosti výzkumu souvisejícího s cervikálními onemocnìními. Pou¾ívá se k hledání cytologických vaginálních a dìlo¾ních skvrn.

V souèasné dobì jsou v¹echny kolposkopy moderní a mìkké k pou¾ití. Je mo¾né natrvalo archivovat dynamické obrázky, které jsou zobrazovány v zaøízení. Moderní elektronika a pantografy umo¾òují pøesné pohyby v jakémkoli oboru, díky èemu¾ je kolposkopické vy¹etøení mnohem lep¹í a citlivìj¹í. Pøevá¾ná vìt¹ina typù je vybavena digitálními kamerami, díky nim¾ mù¾ete archivovat prùbìh studia. Záznam, který by mìl mít formu colpofotografie, digitální archivaci na internetových médiích nebo osoby s videozáznamem.Slibuje, ¾e to bude nìkolik dùle¾itých rysù, které by mìl mít dobrý kolposkop. Nad lidmi chce být místem tìch nejdokonalej¹ích tøíd. Musí poskytnout jedineènou podobu obrazu, jasné obrázky a videa také chtìjí být vybaveny specializovaným softwarem, díky èemu¾ bude bohatý na dùkladnou analýzu shromá¾dìného vizuálního materiálu. Odhaduje se podobnì jako nejrychlej¹í stabilita zaøízení.Optický systém dobré formy kolposkopu je obvykle zalo¾en na èoèkách nìmecké výroby. Optický systém by mìl být slo¾en a uspoøádán nìkolika zpùsoby pøiblí¾ení. Nejlep¹í pøíklady umo¾òují 20násobné pøiblí¾ení. Pøi výbìru kolposkopu vìnujte pozornost oblasti ostøení a rozsahu zaostøení. Èím vìt¹í, tím pøesnìji.Nejlep¹í zaøízení musí být vybaveno pantografovým ramenem, které poskytne jednoduchý a pøesný trend v jakékoliv mo¾né rovinì. Rameno by mìlo být opatøeno mo¾ností zablokování, díky nìmu¾ bude konzumace pomalu pøeskoèit ve smìru uvedeném ve vyznaèeném smìru.