Odstranini prachu z znaeky

Systém sbìru prachu se pou¾ívá v prùmyslových odvìtvích, mezi nimi¾ se mimo jiné zabývají o¹etøení kovu, døevozpracujícím prùmyslu, v energetice, potravináøském, farmaceutickém a v úsecích, kde je to ¾ádoucí, lití sypkých materiálù. Uvedení èástice s mnohem men¹ími rozmìry jsou nebezpeèné pro zaøízení a lidské zdraví (z nich¾ nìkteré jsou toxické, a proto dobré odpra¹ovacích systémù je dùle¾itý moment v obchodì zaøízení, ve skuteènosti mají vliv na bì¾ící výkon ochranì zdraví, ochrana médií a zvý¹ení bezpeènosti práce.

Systém sbìru prachu by mìl být umístìn blízko zdroje, který zpùsobuje zneèi¹tìní. Samonosné ramena, stírací li¹ty, odsavaèe vzduchu, prùmyslové vysavaèe by se nemìly vytváøet pouze bìhem prùmyslových procesù, ale mìly by být také chránìny pøed namontováním a opìtovným zvedáním.

https://ecuproduct.com/cz/wonder-cells-idealni-pripravek-pro-potirani-priznaku-starnuti-pokozky/Wonder Cells Ideální přípravek pro potírání příznaků stárnutí pokožky

Prvky systému odstraòování prachu:

První cyklón - druh provozu, pokraèuje ke èi¹tìní plynù od pevných èástic, které pùsobením odstøedivé síly (víøivý pohyb do vzduchu v odluèovaèi zpùsobuje obru¹ování èástic proti stìny zaøízení, zatímco ztráta kinetické energie v dùsledku vystavení zákon gravitace

2. Filtr - se nachází v pouzdøe s bì¾nou filtraèní vlo¾kou z u¹lechtilé oceli opatøené léèebného systému stlaèeného vzduchu uspoøádán ve dveøích a ventilátor jsou odpovìdné filtry filtraèní kapsy nebo ta¹ky.

Obzvlá¹tì dùle¾itou otázkou v systémech sbìru prachu je jejich tìsnost - ka¾dá mezera v zisku eroze se zvý¹í, co¾ vede k úniku a nebezpeèí systému. Dal¹ím dùle¾itým prvkem v konstrukci je trvanlivost materiálù, ze kterých jsou zaøízení vyrobena - odtr¾ení boèních ploch pevných èástic pøiná¹í jejich odìru. Zaøízení na odsávání prachu nesmí také vytváøet elektrostatické náboje. Ohro¾uje zaèátek.