Obchod a pokladna

Ka¾dý podnikatel, který pou¾ívá soukromou pokladnu v soukromé firmì, zápasí s dal¹ími problémy, které mohou tyto pøístroje vytváøet ka¾dý den. Stejnì jako v¹echna elektronická zaøízení, pokladny nejsou nezávislé na nemocech a nìkdy kazí. Ne ka¾dý majitel firmy ví, ¾e na ka¾dém místì, v nìm¾ se provádí záznam pomocí pokladny, by mìlo být dal¹ím takovým zaøízením - tedy v pøípadì selhání prvního.

No cash ELZAB s dal¹ím prodejem zbo¾í nebo poskytnutí pomoci mù¾e pracovat uvalení sankcí podle daòového úøadu, nebo» bude bránit obchodní dopisy v místì defektu v hlavní jednotce. Dokumenty, které jsou ulo¾eny spoleènì s pokladnou, by mìly obsahovat úèetní knihu slu¾eb v hotovosti. V tomto dokumentu jsou zadávána nejen v¹echna opravy zaøízení, ale také údaje o fiskální evidenci pokladny nebo o zmìnách v její pamìti. Servisní kní¾ka musí obsahovat jedineèné èíslo, které bylo pokladníkovi doruèeno daòovým úøadem, název spoleènosti a adresa prostor, kde je èástka èerpána. V¹echny tyto vztahy jsou v pøípadì daòových inspekcí povinné. Jakékoliv opravy v pamìti pokladny a její opravy patøí do èinnosti specializované slu¾by, kterou by mìli v¹ichni podnikatelé pou¾ívající pokladny podepsat smlouvu. Co je dùle¾ité - mìli byste daòový úøad informovat o ka¾dé zmìnì pokladní slu¾by. Prodej v pokladnách by mìl probíhat trvale, tak¾e pokud je pokladna plná, musí být stanovisko vymìnìno za druhé, pøièem¾ si pamatujete, ¾e si pøeètete pamì». Ètení pamìti pokladny rozhodnì existuje - stejnì jako její opravy, provádí pouze a pouze autorizovaný subjekt. Kromì toho musí být tato práce provedena za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Z pøeètení daòové pokladny je pøipravena pøíslu¹ná zpráva, z ní¾ jedna kopie pøichází na daòový úøad a druhá na podnikatele. Potøebuje, aby byl tento protokol veden spoleènì s rùznými dokumenty pøipojenými k pokladnì - jeho nedostatek mù¾e uèinit pokutu úøadu.