Novitus fiskalni tiskova poirueka

Pokud provozujete restauraci, bar, kavárnu nebo rychlé obèerstvení s kastrolem, tento produkt je pro vás. Od roku 2015 v¹ichni lidé realizující stravovací provoz v Polsku, tzv. Tzv „malá gastronomie“ má za cíl evidovat prodej prostøednictvím pokladny bez ohledu na vý¹i jejího obratu.

Pøi realizaci stravovacích prostor mù¾eme splnit první dva typy zaøízení: fiskální pokladnu, tj. Zaøízení provozované samostatnì a fiskální tiskárnu, která musí být pøipojena k poèítaèi s prodejní aplikací, proto¾e nemá ani vlastní klávesnici. Toto dal¹í u¾iteèné øe¹ení existuje v rychlých restauracích nebo øetìzcích rychlého obèerstvení. Malé prostory prostì nejsou poèítaèovými programy, které slou¾í zákazníkùm u jednotlivých stolù.Fiskální pokladna pro gastronomii by mìla mít nìkolik dùle¾itých rysù, odli¹ujících se od bì¾né pokladny a umo¾òující práci èí¹níkù nebo hostitelù, jako jsou: zvý¹ený výkon pro zaplavení a zneèi¹tìní, trvanlivá baterie, rychlá výmìna papíru, intuitivní a ka¾dodenní servis nebo rychlý výtisk, kupujícího, který dychtivì èeká u stolu na jednoduché vyrovnání. Dal¹í výhodou je mo¾nost ulo¾it elektronickou kopii úètenky, ulo¾it výtisky, napøíklad na pamì»ovou mapu, která zlep¹í jejich sbìr o po¾adovaných pìt let.Fiskální pokladna pro gastronomii by si mìla pamatovat na pøíslu¹né rozmìry, jít na své pøirozené pou¾ití na pult nebo u stolù a pohybovat se po celém domì, a svì¾í a lehký design. Gastronomický software umo¾ní pøesné sledování prodeje a dlouhého èí¹nictví úèetnictví, nákup pokladny je jednou z nejdel¹ích nákladù pro mnoho pøedkrmù, tak¾e stojí za zmínku, ¾e pokud je splnìno nìkolik podmínek, mù¾ete získat úlevu a¾ do vý¹e 90% ceny registraèní pokladny. Stojí za to a podívejte se pøedem na pokladnu pro gastronomii, aby bylo mo¾né kontrolovat a ¹kolit hosty s my¹lenkou na jejich vyu¾ití a spolupráci s nápady na obsluhu prodejen restaurací.