Negativni emoce a jejich vyznam v lidskem ivoti

Ka¾dý z nás má nìkdy hor¹í okam¾iky v bytí, nìkdy depresivní nebo znepokojující. Èasto jsou takové státy výsledkem ¹patných a stresujících zá¾itkù v na¹ich vlastních ¾ivotech, pro které nemáme ¾ádnou pøedstavu. Smrt milovaného èlovìka, ztráta pøítele, rozvod, nemoc, ztráta nebo zmìna práce - dùvody pro stra¹livou du¹evní pohodu mohou být hodnì. Je to èisté, ¾e se pod vlivem tìchto forem cítíme ohromeni, depresivní a obtí¾ní. V¾dy by takový stav mìl døíve nebo pozdìji pøejít sám o sobì, v mìøítku plynutí èasu. Jak øídit, kdy¾ se to nestane?

Cítíte se neustále deprimované a ohromené, ¹patné nálady trvají po celé týdny? Odstraòujete drahé vztahy nebo zanedbáváte své povinnosti? Pamatujte, ¾e ne ka¾dá rána se sama uzdraví. Nìkdy bychom se mìli dostat za odbornou pomoc - v tomto pøípadì ne¹kodí. Kdy¾ úèinky negativních událostí pøevzaly péèi o vá¹ ¾ivot, mù¾e být u¾iteèná i klinika du¹evního zdraví.

V pozadí, jako je ambulantní du¹evní práce a praktických certifikovaných lékaøù (psycholog, psychiatr, sexuolog, psychoterapeuta. S jejich kvalitou mù¾ete reprezentovat kompetentní konzultace a podporu. Na rozdíl od v¹eobecného mínìní, pomáhá tito odborníci nejsou vyhrazeny výluènì pro ¾eny posti¾eny záva¾nou du¹evní nemocí - naopak - mìla by nìkoho hlásit s dlouhou dobu tìhotenství jakéhokoli problému ve skupinì du¹evní - a to i v pøípadì, ¾e pøíznaky nejsou pøíli¹ velké. Pøehlí¾ení malátnost Mù¾e se stát, ¾e budeme rozvíjet onemocnìní, jako je deprese a úzkosti. Výraznì vydìlávat bránit pacientù, ai kdy¾ jsou v palcích léèitelná, léèba mù¾e být opravdu dobrý èas.

Pøi první náv¹tìvì kliniky du¹evního zdraví vytvoøíte pøíle¾itost setkat se s psychologem na konzultaèním setkání. Taková setkání trpí plán diagnózy, poskytování podpor a stanovit dal¹í kroky, které mohou ¾ít napø. Postoupení psychiatr nebo terapeuta vzít psychoterapii.