Nebezpeei ktera ohro uje elovika v dusledku masovych pohybu

®ijeme ve chvílích, kdy na nás závisí nejrùznìj¹í nebezpeèí v ka¾dé fázi. Èasto se mi stalo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. Z tohoto dùvodu by to zpùsobit explozi kotle, který na¹tìstí vyústila ale pouze nákladné opravy. Jsem si velmi dobøe vìdom, ¾e moderní technologie mù¾ete snadno pøijít o ¾ivot, ale skupina mu¾ù nejsou informováni o nejnovìj¹ích problémech.

Na¹tìstí je dnes nìco jako klapky nebo pojistné ventily. Jedná se o typ ventilu, který se spou¹tí automaticky, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøijatelné hodnoty. Tím se zabrání výbuchùm takových konstrukèních momentù, jako jsou nádr¾e, potrubí a celek. To bylo poprvé pou¾ito v dal¹í èásti sedmnáctého století ve velmi zajímavém zaøízení, které bylo tlakové hrnce.Pokud se podíváme na nejjednodu¹¹í modely bezpeènostních ventilù, uvidíme, ¾e existuje jen køehká deska, která je po¹kozena, kdy¾ plyn prochází povoleným tlakem.Bohu¾el, velmi èasto byl jeden z ventilù peèen. Nebylo neobvyklé, ¾e u¾ivatel naète zaøízení nevìdomky. A dva základní ventily, nejèastìji nastavené na opaèných koncích zaøízení, se zaèaly pou¾ívat velmi rychle.Tyto ventily byly bì¾nì namontovány v parních motorech. Tím se zabránilo potøebnému zvý¹ení tlaku, které bylo vedeno v pohonné jednotce vozidla. Hrozí, ¾e exploduje, co¾ dokonce mù¾e zpùsobit smrt v¹ech cestujících.Doufám, ¾e mám zájem o èteèky o bezpeènostních ventilech. Ka¾dý, kdo tuto èást pøeèetl, má pravdìpodobnì povìdomí o tom, jak extrémnì dùle¾ité tyto procesy hrají v souèasném svìtì a prùmyslu.