Led terasa osvitleni

Nouzové osvìtlení LED ve veøejných budovách chápané jako souèást systému po¾ární ochrany musí splòovat øadu po¾adavkù, jejich¾ obsah je rovnì¾ upraven pøedpisy, pokud platí i normy týkající se po¾ární ochrany a osvìtlení. Tyto a nbsp pravidla mají za následek specifické parametry nástrojù a pøípravkù a urèují zále¾itosti týkající se umístìní únikových znaèek, které by mìly být plánovány v dobøe provedené instalaci nouzového osvìtlení, ale i in¾enýøi dìlají chyby v moderních zále¾itostech a mezi nejvíce opakované chyby v konstrukci systému osvìtlení Nouzová LED dioda mù¾e být volána:

¾ádné výpoèty týkající se oèekávané intenzity nouzového osvìtlení na evakuaèní trase,zbyteèné pozvání odrá¾et koeficienty odrazu od stìn, podlahy nebo stropu,nedostateèné zohlednìní úèinnosti svítidel v akumulátorové knize, zejména úèinnost svítidel s mìnièi,¾ádné nouzové osvìtlení není instalováno za posledními nouzovými východy, a to ani ve zvlá¹tních prostorách, a také hasicími a zdravotnickými prostøedky odpovídající intenzity,umístìní svítidel s evakuaèními znaèkami v bytech neviditelných nebo zakrytých reklamními nebo konstrukèními prvky daného objektu,výbìr zaøízení, která nesplòují po¾adované èásti, nepøispívají k pou¾ití v reálných podmínkách (napø. ty, které nezobrazují parametry nabíjení nebo vybíjení baterií a pou¾ívají svítidla s invertory v teplotách ni¾¹ích ne¾ pìt period v mìøítku Celsia,nesplnìní po¾adavku, aby výpadek proudu v subdodavateli aktivoval nouzové osvìtlení takovým zpùsobem, aby nedo¹lo k úplnému vybití baterie,bez pou¾ití dynamického nouzového osvìtlení LED ve smyslu, kdy evakuace mù¾e být nebezpeènìj¹í,nedostateèné zvá¾ení pou¾ití specifického objektu a evakuaèních podmínek pro plánovanou koncepci nouzového osvìtlení (napø. evakuace víceúrovòové nemocnice bude zcela pomalej¹í ne¾ evakuace jedné úrovnì zaøízení supermarketu.

Neschopnost upøesnit návrh a pøizpùsobení systému nouzového osvìtlení dùle¾itým pøedpisùm mù¾e mít za následek tragické úèinky nejen pro dodavatele projektu, ale pøedev¹ím pro potenciální obìti v pøípadì skuteèné hrozby. Konec koncù, nouzové osvìtlení LED zprava slou¾í k usnadnìní evakuace, proto¾e nuance nelze podceòovat, proto¾e mohou ovlivnit úèinnost záchranného provozu. Systém evakuaèní trasy a systém dynamického evakuaèního osvìtlení umo¾òují flexibilní pøizpùsobení podmínek evakuace existující po¾ární situaci na evakuaèním potenciálu (napø. Kouø únikové cesty nebo po¾áru na schodi¹ti. Díky vysoce hodnoceným øe¹ením je mo¾né zvolit podmínky pro evakuaci a nouzové osvìtlení pro systém vyu¾ití konkrétního zaøízení.