Internetova zavislost 2015

Poèítaè se bránil prakticky nedílnou souèástí lidského ¾ivota. Není tedy divu, ¾e skuteènost, ¾e se vá¾e pøedev¹ím mladé dívky, je èastìji pøijímána nejen z poèítaèových her, ale také z online ¾ivota obecnì.

Pokud si rodina nev¹imne prvních pøíznakù závislosti, mù¾e se ukázat, ¾e v ka¾dém prvku je vhodné pou¾ít radu specialisty. To platí zejména v pøípadech, kdy závislost nabývá extrémní podoby - mladá dívka zcela pøestává opustit mír a nechce nikoho nechat. V tomto pøípadì není indikována ¹oková terapie. V tomto pøípadì se expert sna¾í získat dùvìru pacienta ètením online. Postupnì povzbuzuje ochotné vyjít z prostého pokoje. Terapie v takových pøípadech není k dispozici, tak¾e stojí za to, aby léèba závislosti na poèítaèi nebyla vùbec vhodná.

https://olife24.eu/cz/

Zdravé vyu¾ívání internetu - v typických hodinách i pro urèený úèel vám umo¾ní získat kontrolu nad èasem. Stojí za to sledovat èas strávený pøed poèítaèem, proto¾e se jedná o jídlo, které musí plnì absorbovat pozornost u¾ivatele. Je nutné a èas ¾ít s lidmi - mimo internet.

Stojí za to dát poslednímu, ¾e sí»ový alkoholismus není daleko od nových typù psychologických závislostí. Postupné zkrácení èasu pøed poèítaèem a jeho mnohem efektivnìj¹í vyu¾ití nám umo¾òuje znovu získat péèi o na¹e ¾ivoty.

Za zmínku také stojí, ¾e taková závislost je obvykle dùsledkem problémù pøi vytváøení vztahù s cizími typy. Virtuální svìt, ve kterém je nìkdo anonymní, se zdá být velmi lákavý. Bez pomoci odborníka mù¾e být bohu¾el mo¾né zabývat se emocemi, tak¾e se nemusíte stydìt ¾ádat o pomoc.Zdroj: gabinetyszansa.pl