Inovativni spoleenosti s finanenim vlivem

Spoleènost Comarch je na domácím trhu dùle¾itá ji¾ 23 let. V poslední fázi se spoleènost bránila jako vùdce v oblasti moderních metod s dopadem na IT systémy. Tak dlouhá doba likvidace umo¾nila upøesnit styly a pøímé globální dopady nejen v oblasti telekomunikací, ale také v oblasti poji¹»ovnictví, obchodu, správy místní správy a souvisejících odvìtví.

Vývojové a specializované slu¾byU spoleènosti Comarch Optima se ceník pøedkládá tak, aby poskytl pøíle¾itost vyu¾ít støednì velké podniky i zahranièní korporace. Spoleènost poskytuje on-line ¹kolení, díky nìmu¾ se lidé uèí efektivní metody vyu¾ívání slu¾eb. V pøípadì potøeby spoleènost nabízí pomoc od dùvìryhodného odborného technika, který bude urèen k øe¹ení problému dùvìrnosti a dodr¾ování v¹ech zákonù na ochranu spotøebitele.

nabídkaMezi produkty spoleènosti Comarch existuje ve¹kerý potøebný software, aby bylo jisté, ¾e se jedná o spoleènost nebo spoleènost. Nabízený antivirový program, který mù¾ete volnì upravovat z hlediska va¹ich a podezøelých souborù a webových oblastí, a tento strach z kráde¾e dat nebo úniku pøíslu¹ných znalostí je nyní vìcí minulosti! Jedním z nejbì¾nìj¹ích balíèkù je daòový poradce, který pomù¾e pøi správì faktur, úèetních a daòových knih a pøedev¹ím umo¾òuje svobodné vedení Úèetního úøadu s lehkým rozhraním a modifikovatelnými funkcemi.

Obnovení pøíle¾itostíV dùsledku úspì¹né ztráty dùle¾itých IT údajù mají u¾ivatelé mo¾nost navrhnout provoz souboru zálohování, tj. Obnovu ze strany lékaøù spoleènosti Comarch SA, a to i z velmi po¹kozeného zaøízení, napø. Pøi následcích po¾áru nebo záplavy.

Comarch Optima je proto nej¾ádanìj¹ím servisním systémem podnikù ve svìtì. Poèet bì¾ných zákazníkù pøesahuje 60 000 mladých a malých firem v celé na¹í oblasti!