Hotovostni daoova pokladna

V souèasné dobì se témìø v ka¾dém obchodì zabýváme automatizovaným prodejem. Základním prvkem tohoto modelu prodejen je tedy fiskální pokladna bingo xl - zaøízení, které je pøíli¹ úkolem, aby se postaral o registraci obratu a vý¹i danì, jak teplé, tak i DPH, na úspìch maloobchodního prodeje.

Prvním základním typem tohoto zaøízení je fiskální pokladna ERC. Jedná se o neuvìøitelnì pøesné zaøízení, které hodlá mít relativnì nízkou pamì» RAM (kapacita je od nìkolika a¾ osm megabajtù. Vìt¹inou ji po dobu pìti let pùsobí - po této fázi by mìl majitel koupit novou pokladnu nebo jednodu¹e nahradit fiskální modul. K penì¾nímu registru ERC mù¾ete pøipojit externí zaøízení, proto¾e nemù¾ete prodat pomocí poèítaèové aplikace.

Mezi ERC typu jsou mimo jiné pøenosné pokladny, také známé jako mobilní pokladny. V¾dy se odebírají v malých obchodech nebo na trzích nebo bazarech, kde jejich kompaktní velikost je obrovskou výhodou. Jednoduché kazety jsou také populární, s trochu vìt¹í ¹ancí ne¾ pøenosné modely. Mohou být k nim pøipojena i dal¹í zaøízení, napøíklad váhy.

Mnohem pokroèilej¹ím typem nábytku je pokladní pokladna. Poèítaèe jsou pro nì pøizpùsobeny, tì¹í se záznamu obratu a navíc provádí øadu nových aktivit, shroma¾ïuje sbírku jednotlivých produktù a jejich prodej. Obvyklé metody POS jsou obvykle: fiskální tiskárna, klávesnice, monitor (standardní a dotykový a poèítaè. Vytváøíte-li v¹ak s roz¹íøeným systémem, mù¾e být pokladna pou¾ita s prakticky v¹emi externími podpùrnými zaøízeními.

Pokladna POS je velmi výhodná investice, proto¾e na rozdíl od rozpoètu ERC existuje nadìje na roz¹íøení pamìti RAM, nahrazování softwaru pro èerstvé a instalace výkonnìj¹ího procesoru. Za zmínku stojí, ¾e v tomto týmu není finanèní zaøízení dokonale pokladna a tiskárna vystavující doklad.