Gastronomie bod pszczyna recenze

Pokud jste vlastníkem jakékoli prodejny nebo stravování, víte velmi dobøe, ¾e rychlost slu¾by pro mu¾e je jednou z nejdùle¾itìj¹ích výzev, které chcete splnit. Nikdy jste v¹ak netu¹ili, ¾e dùle¾itá my¹lenka pro tento atribut má nejen rychlost pøípravy objednávky, ale i samotné zavedení objednávky do systému a jeho podání ve fiskální vý¹i.

Tak¾e pokud jsou va¹e prostory vybaveny tradièními nebo nìkolika pokroèilými nebo zastaralými pokladnami, pak tento aspekt významnì prodlu¾uje dobu zákaznického servisu, co¾ pøesnì znamená jeho spokojenost, nebo jeho zpìtný odchod ze slu¾eb, které poskytujete!Na trhu je stále dobré zázemí pro svatbu a cateringový prùmysl mù¾e dosáhnout je¹tì technologicky vyspìlej¹ích øe¹ení, která se pøímo promítnou do situace poskytovaných slu¾eb! A nyní pracujeme s prací, která se opírá o zlep¹ení kvality stravovacích slu¾eb. Ci¿ nabízíme jako nejrozvinutìj¹í èí¹ník a barmanské produkty - program Gastro Pos Demo.Jeho slu¾ba je nejen intuitivní, ale také iluze nìco jako tradièní fiskální pokladna, tak¾e zamìstnanci nebudou mít ¾ádné významné problémy s pøizpùsobením druhému øe¹ení! Kromì toho, celý plán pøichází v dotykovém tìle, poskytuje hladký a nejdùle¾itìj¹í, velmi velký výbìr objednávek. Také identifikace èí¹níka se vyznaèuje znaèným technickým pokrokem a snadným pou¾itím, proto¾e je zavedením kódu pøíznivého pro konkrétní osobu, nebo je¹tì jednodu¹¹í, pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí mít", pokud je pøítomen, je na slu¾bì u¾ivatele na nejvìt¹í svìtové úrovni! Gastro Pos je pøijata a ocenìna v mnoha skvìlých jídelnách a drahých barech! Nenechte se tedy divit, ¾e o chvíli déle a myslíte si, ¾e vá¹ domov vzroste na je¹tì vy¹¹í úroveò!