Du evni nemoci ktera je nutna k leebi

Du¹evní choroby stále èastìji postihují Poláky. Podle statistik, ka¾dý ètvrtý krajan bojuje s men¹ími nebo vìt¹ími neduhy na psychologickém místì. Proè se stydíme po¾ádat o ochranu?

Du¹evní poruchy se mohou stát komukoliv bez jakéhokoliv smyslu pro pohlaví, vìk, vzdìlání, veøejný status a místo bydli¹tì. Mezi nejpoèetnìj¹í psychologická témata patøí opakující se úzkost, náhlé záchvaty paniky, stresové poruchy, demence a deprese. Pokud necítíte uspokojení bytí, jste trápeni fóbiemi, máte problémy se spánkem nebo ztrácíte vzpomínky, po¾ádejte o odbornou pomoc. Pokud vás náv¹tìvník z va¹eho okolí pozoruje jiným zpùsobem a máte strach, zkuste pøesvìdèit paní, aby zaøídila náv¹tìvu psychiatra. Nepodceòujte ru¹ivé chování.

Proè by se nemìlo vyhnout náv¹tìvì psychiatra? Je to specialista, pro kterého lidská psychika nemá ¾ádná tajemství. Psychiatr je lékaø, který vás nebude soudit prismem va¹ich nemocí a problémù. Je ¾ena, její¾ kompetence vám pomohou vrátit se k øádnému ¾ivotu. Být bez strachu, stresu, pochybností a hanby. Náv¹tìvy psychiatrù nejsou pøedpokladem hanby, jsou vzorem pro budoucí lidi, kteøí se potýkají se v¹emi svými problémy. Díky vysoké psychiatrické péèi jsem schopen ustoupit do ka¾dodenního dobrého ¾ivota.

Pomoc od zku¹ených psychiatrù z Krakova je u¾iteèná pøi poruchách a du¹evních poruchách. Díky akci na¹ich specialistù dostávají podporu nejen nemocní lidé, ale i ti nejoblíbenìj¹í.