Diagnosticka zaoizeni bosch kts 540

Co je to kolposkop?

Kolposkop je je¹tì populárnìj¹ím diagnostickým pøístrojem pou¾ívaným pøi gynekologických vy¹etøeních. Jedná se o specializovaný nástroj, který díky kombinaci vynikající kvality optického systému se specifickým koaxiálním osvìtlením dává mo¾nost dùkladnì prozkoumat intimní èásti tìla ¾en, které jsou vystaveny nebezpeèným onemocnìním. S kolposkopem mù¾ete dokonce zakoupit zvìt¹ení 400x.

Kolposkop také jeho pou¾ití

Kolposkop se získá pro kolposkopii, tj. Vy¹etøení povrchu dìlo¾ního èípku spolu s kanálem, stejnì jako vagina a vulva pro detekci zmìn, které by mohly indikovat preklinické formy rakoviny dìlo¾ního hrdla. Uvádí se, ¾e pøesnost diagnózy provedené kolposkopem je 79 a¾ témìø 97% ve vztahu k jejímu typu.

Jak funguje kolposkopické vy¹etøení?

Kolposkopie je bezbolestné vy¹etøení provádìné, kdy¾ je pacient pøítomen v gynekologickém køesle. Na zaèátku vy¹etøení lékaø pøedepí¹e pacientovi speciální laryngoskop, který usnadòuje vizualizaci vaginální èásti dìlo¾ního èípku. Po jeho pøipojení se do pochvy zavede zrcadlo s prùhlednými stìnami, pomocí kterého se pozorují vaginální stìny a oblast dìlo¾ního hrdla pøi pohodlném zvìt¹ení za vysokých svìtelných podmínek. Kolposkop pomocí kamery vám umo¾ní zaznamenat vy¹etøení a zaznamenat si ho na speciální obrazovce a ulo¾it a vytisknout pacientovi, i kdy¾ je to pro úèely pøípravy lékaøských záznamù a diagnózy.