Daoova pokladna

U¾ivatelùm registraèních pokladen a zejména majitelùm tìchto zaøízení existuje øada povinností vyplývajících ze zákona. Fondy pøedstavují jiný typ zaøízení související s pokraèující hospodáøskou kampaní, její¾ pou¾ívání bylo pøísnì upraveno novými zákony a rozhodnutími. ®ádná ze zaøízení pou¾ívaných ve jménu, jako jsou poèítaèe, telefony nebo dokonce specializované výrobní stroje, byla opevnìna takovou øadou povinností jako pokladny.

Ji¾ po zakoupení pokladny musíte provést daòové pøiznání. Kanceláø dává pokladnì jedineèné èíslo. Povinná úèast na cestì mìla znamenat nìjakou z pou¾itých pokladen, v¹echny obdr¾í jiné jedineèné èíslo. Dal¹ím krokem, který je tøeba provést, je fiskalizace hotovosti, která mù¾e být ukonèena, ale pouze autorizovaná slu¾ba. Kaskádové pokladny v Krakovì, tak¾e nejen prodejní místo, ale také autorizovaný servis. Stojí za to podepsat smlouvu o poskytování slu¾eb v¹ech pokladen ve spoleènosti s urèitou slu¾bou v bytì, ve kterém byly získány daòové prostøedky. V daòovém názvu musíte poskytnout údaje o slu¾bách, které jsou viditelné pro èástky v pøísném podnikání. Daòový úøad by mìl být rovnì¾ informován o zmìnì pokladní slu¾by. V pøípadì neúspìchu byl vybrán slu¾ba je oprávnìna opravit pokladnu, ale také jediná slu¾ba, která mù¾e dìlat ¾ádné nové my¹lenky na pøístroji. Pøi registraci prodeje v pokladnì, a» u¾ je to úèinek nebo slu¾ba, je nutné vydávat periodické daòové zprávy. Jedná se vìt¹inou o denní, mìsíèní a výroèní zprávy a èastìji o ètvrtletní. Nedostatek zpráv mù¾e zpùsobit ulo¾ení penì¾ité pokuty majiteli pokladny. Pøi pou¾ívání registraèních pokladen byste mìli myslet na jejich pravidelnou kontrolu, kterou mù¾e provádìt pouze vybraná slu¾ba. Je to obzvlá¹tì dùle¾ité, proto¾e sankce za nekontrolování pokladny mohou být pro podnik skuteènì velké. Ve¹kerá dokumentace týkající se pokladny, v posledním oboru pokladní slu¾by, by mìla být pravidelnì vedena spolu se specifikací spoleènosti. Kanceláø mù¾e po dokonèení pou¾ívání pokladny nebo dokonce po uzavøení obchodu zobrazit v¹echny dokumenty. Pøi uzavírání spoleènosti si musí pamatovat na poslední závazek, který si pøeje majitel - èíst registraèní pokladnu pro fiskální pamì», kterou mù¾e vyplnit pouze slu¾ba.