Cyklisticka sezona

Jízda ve vozidle je velký sport, který tvoøí va¹e pøátele témìø ve v¹ech vìkových kategoriích. Vìt¹ina cyklistù pou¾ívá dvoukolky pouze na jaøe, jako silné a pohodlné øe¹ení skupinového pøístupu a umìní, proto¾e v zimì, kvùli obtí¾ným podmínkám na ulici, chtìjí rozptýlit situaci automobilù a veøejné dopravy. & Nbsp; ke zlep¹ení podmínek na dálku je mo¾né pou¾ít jméno a radost z pou¾ívání dvoukolek po celý rok, a to nejen v dobì cyklistiky. Co stojí za to vybavit, aby se cesta na vozidle v zimì stala krásnou?

Vhodné obleèení. Neberu si na pouzdro teplý kabát ani sako, pøesnì naopak. Obyèejné kurta zpùsobí (zejména pøi pohybu jízdního kola velký poèet kilometrù, ¾e se va¹e tìlo bude hodnì potit a su¹ení pod potem bude úèinnì vést k ochlazení tìla. Nejlep¹ím øe¹ením v této poloze bude pøizpùsobení termoaktivnímu prádlu. Její pozice je pøená¹et pøebyteènou vodní páru a vlhkost z jejího tìla, tak¾e nebudeme cítit vlhkost a ¾e nebudeme mít chlad. Nìkteré termoaktivní spodní prádlo mají navíc druh pøi¹ívané membrány, která chrání tìlo pøed chladným vìtrem. Mìla by být také vybavena teplou obuví a mù¾e dodat dal¹í pono¾ky. Osobnì doporuèuji pono¾ky s nejdùle¾itìj¹ím procentem obsahu vlny, tak¾e nebudeme mít chlad. Také stojí za to mít cyklistické rukavice. Dobré spoleènosti nabízejí dvouvrstvé rukavice: první vrstva je pak vodotìsná a druhá efektivnì udr¾uje teplo v rukou.Pøíprava motocyklu. Stejnì jako auto, kolo také vy¾aduje speciální zimní vybavení, které nám poskytne mìkkou a bezpeènou cestu. Jedná se pøedev¹ím o zimní pneumatiky a blatníky a v extrémních podmínkách øetìz. Není také dùle¾ité zapomínat, ¾e v zimì temno padá mnohem rychleji, proto bude nutné osvìtlení a odrazy.

Mám mo¾nost, ¾e vý¹e uvedený prùvodce nechal nerozhodnuté cyklisty uvìdomit si, ¾e jízda na kole se nespadá s pádem prvního snìhu a pomohla rozhodnout, které pøíslu¹enství potøebujeme bezpeènì èerpat z tohoto dopravního materiálu bez ohledu na poèasí. Koneckoncù, cesta na vozidle není jen zábava, je to také sport, díky kterému zùstaneme déle fit.