Jelen obleeeni vyrobce hory

V sobotu se uskuteènila výstava nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala spoustu divákù, kteøí upøednostòovali kontrolu toho, co udìlali návrháøi pro sezónu. Mezi diváky jsme mohli vidìt i nìkolik osobností,

Vyrobce vystra neho obleeeni

Na novou sobotu probìhla prezentace nejnovìj¹í kolekce místního výrobce odìvù. Akce pøilákala mnoho divákù, kteøí dávali pøednost tomu, co designéøi vytvoøili pro nadcházející sezónu. Mezi diváky jsme mohli potkat i nìkolik