Astra h 1 6 vzduchovy filtr

Magnetický filtr je urèen zejména pro ochranu domácností, dále nových malých prùmyslových ústøedních topných systémù a letní vyu¾itelné vody, jako¾ i pro celá zaøízení instalovaná v takových zaøízeních proti kontaminaci tuhých èástic. Vzhledem k stále èastìj¹ímu pou¾ívání vysoce kvalitních pøístrojù a regulaèních a mìøicích zaøízení v instalacích je potøeba filtrace vody, proto¾e jejich správná a spolehlivá práce je podmínìna zdravým stupnìm èistoty tekoucí vody.

Magnetické filtry by mìly být umístìny na potrubí tak, aby smìr prùtoku vody byl sluèitelný se ¹ipkou na trupu a kryt byl na èásti filtru. Filtry mohou být zobrazeny na vodorovných a pøímých potrubích. Magnetické filtry kombinují s trupem, sí»ovou vlo¾kou, víkem, magnetickou patronou, tìsnìním a uzávìry. Konstrukce filtru zaji¹»uje vysoký úèinek filtrace vody díky mo¾nosti dvoustupòového èi¹tìní: technické a magnetické. Magnetické filtry mohou být pou¾ity v na¹ich vlastních ústøedních topných systémech, prùtokových ohøívaèích, automatických praèkách, myèkách, instalatérských systémech, které dodávají ve¹keré topné nebo chladící vodní zaøízení. Úèinky magnetických filtrù jsou, mimo jiné, zabránìní po¹kození konstrukce a zaøízení v ní umístìných, zvý¹ení úèinnosti instalovaných magnetizátorù, sní¾ení provozních nákladù, sní¾ení odolnosti vùèi vodì nebo proudìní kapaliny v konstrukci. Magnetické filtry jsou silnými stránkami výhod, jako dùkaz toho, ¾e náklady na jejich pou¾ití nejsou nákladem, jsou také prakticky bezúdr¾bové.V Anglii se setkává více ne¾ 20 milionù rodinných domù, z nich¾ vìt¹ina má systém ústøedního topení, a tento svìt je v èele vývoje moderních, ekologických technologií, které usnadòují provoz systémù vytápìní. Více ne¾ milion nových magnetických filtrù bylo vydáno bìhem nìkolika nových let v Anglii.